Begin » Winkel » Algemene voorwaarden Mijn account  |  Winkelwagen  |  Afrekenen   
CategorieŽn
Aanbieding natuursteen
Hardsteen Spotted Blue tegels
Basalt tegels
Graniet tegels
Leisteen tegels
Flagstones
Constructieve materialen
Grind, Split en Zand
Sierstenen in gaas
Voegmiddelen
Sierbestrating
Tuinhout
Nieuw! more
Vijverrand President dark grey 100x25x3cm gezoet
Vijverrand President dark grey 100x25x3cm gezoet
24.00EUR
Informatie
Nuttige informatie
Aanleg tips
Legverbanden
Foto's & voorbeelden
Zoekt u iets anders?

ONZE ONLINE TUINWINKELS

Bedrijfsinfo
Klantenservice
Betaling
Bestellen
Levering
Prijzen
Veelgestelde vragen
Algemene voorwaarden
Privacy Policy
Neem contact op
Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Onlinenatuursteenshop.nl gevestigd te Lelystad, zoals ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 52374912.

Artikel 1. Algemeen:
1. Onlinenatuursteenshop.nl is een handelsnaam van B&B Handelsonderneming BV. 
2. Onlinenatuursteenshop.nl, houdt zich bezig met en neemt opdrachten aan betreffende levering van natuursteen en andere tuingerelateerde artikelen.
3. Onlinenatuursteenshop.nl houdt zich bezig met opdrachten en leveringen van bovengenoemde goederen en diensten aan zowel de consumenten als de zakelijke markt.

Artikel 2. Definities:
In deze Algemene Voorwaarden (hierna te noemen: Voorwaarden) wordt verstaan onder:

Afnemer: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Onlinenatuursteenshop.nl in contact treedt over de totstandkoming van een Overeenkomst;

Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen Onlinenatuursteenshop.nl en Afnemer tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die Overeenkomst;

Producten: Bestrating, grind, zand en natuursteen, tuin accessoires en sierstenen.

Order: iedere opdracht van Afnemer aan Onlinenatuursteenshop.nl. Bericht: iedere mogelijke kennisgeving van Onlinenatuursteenshop.nl aan Afnemer, daaronder begrepen - maar niet beperkt tot -, internetsite, brochures, advertenties, catalogi, offertes, opdrachtbevestigingen, prijslijsten, facturen, EDI, E-mail, fax op aanvraag, bulletinboard, faxen en brieven.

Overmacht: elke van de wil van Onlinenatuursteenshop.nl onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens Afnemer geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van Onlinenatuursteenshop.nl kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheden wordt ook gerekend: stakingen en uitsluitingen, stagnatie of andere problemen bij de productie door Onlinenatuursteenshop.nl of haar toeleveranciers en/of bij haar eigen of door derden verzorgd transport en/of maatregelen van enige overheidsinstantie, telecommunicatiestoringen, alsmede het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning.

Artikel 3. Toepasselijkheid van deze voorwaarden:
1. Deze Voorwaarden maken deel uit van alle Overeenkomsten en zijn van toepassing op alle daarmee verband houdende (rechts)handelingen tussen Onlinenatuursteenshop.nl en Afnemer.
2. De toepasselijkheid van enige algemene specifieke voorwaarden of bedingen van Afnemer wordt door Onlinenatuursteenshop.nl uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 4. Aanbiedingen, totstandkoming van de Overeenkomst en opgave en aanduidingen van Producten:
1. Een aanbieding of (prijs)opgave bindt Onlinenatuursteenshop.nl niet en geldt slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een Order, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
2. Een Overeenkomst komt slechts tot stand indien en voor zover Onlinenatuursteenshop.nl een Order schriftelijk aanvaardt of door Onlinenatuursteenshop.nl uitvoering aan een Order wordt gegeven.
3. Alle opgaven door Onlinenatuursteenshop.nl van getallen, specificaties, en/of andere aanduidingen van de Producten zijn met zorg gedaan. Onlinenatuursteenshop.nl kan er echter niet voor instaan dat zich ter zake geen afwijkingen zullen voordoen.
4. Onlinenatuursteenshop.nl behoudt zich het recht voor zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat vooraf de bestelling door Afnemer per aangetekend schrijven wordt bevestigd en/of de verzending na vooruitbetaling.

Artikel 5. Afwijkingen en Aanvullingen:
Afwijkingen van en aanvullingen op enige bepaling in een Overeenkomst en/of de Voorwaarden gelden slechts, indien zij schriftelijk door Onlinenatuursteenshop.nl zijn vastgelegd en hebben alleen betrekking op de betreffende Overeenkomst.

Artikel 6. Afleveringstermijnen:
1. Een door Onlinenatuursteenshop.nl opgegeven afleveringstermijn is gebaseerd op de ten tijde van de aanbieding voor Onlinenatuursteenshop.nl geldende omstandigheden en, voor zover afhankelijk van prestaties van toeleveranciers van Onlinenatuursteenshop.nl, op de door die toeleveranciers aan Onlinenatuursteenshop.nl verstrekte gegevens.
2. Indien Onlinenatuursteenshop.nl voor de uitvoering van de Overeenkomst gegevens dan wel hulpmiddelen nodig heeft die door Afnemer moeten worden verstrekt, zal de afleveringstermijn nooit eerder ingaan dan op de dag dat alle benodigde gegevens, hulpmiddelen en het totaal bedrag van de Order in het bezit zijn van Onlinenatuursteenshop.nl.
3. Indien Onlinenatuursteenshop.nl niet binnen 30 dagen levert dan mag de Afnemer de overeenkomst kosteloos en zonder ingebrekestelling ontbinden, tenzij vooraf specifiek een andere levertijd is overeengekomen.
4. Indien de opdrachtgever weigert de goederen af te nemen of indien hij te kennen geeft op de overeengekomen aflevering geen prijs meer te stellen, dan zal het betaalde bedrag worden teruggestort minus de door Onlinenatuursteenshop.nl l gemaakte kosten, schaden en interessen.
5. Bij overschrijding van de afleveringstermijn heeft Afnemer geen recht op enige schadevergoeding ter zake.
6. Onlinenatuursteenshop.nl heeft te allen tijde het recht in gedeelten af te leveren.

Artikel 7. Aflevering en Risico:

1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, bepaalt Onlinenatuursteenshop.nl de wijze van verzending. Normaliter vindt de levering plaats met een vrachtwagen met traileroplegger en een vaste palletgrijper welke een actieradius van maximaal 2 meter heeft.
2. Afnemer draagt het risico van de zaken van het ogenblik af waarop de zaken aan het opgegeven adres, of zoals vermeld artikel 7.3, ter ontvangst worden aangeboden.
3. De goederen worden geleverd zo dicht mogelijk bij de plek van het leveringsadres.
4. Onlinenatuursteenshop.nl levert in principe af op het leveringsadres, echter het is mogelijk dat de vrachtwagen niet alle adressen kan bereiken. Onlinenatuursteenshop.nl is niet gehouden te controleren of levering op het leveringsadres mogelijk is. Dit is namelijk naar inzicht van de vrachtwagenchauffeur ter plaatse. Er dient rekening gehouden te worden met een vrachtwagen plus oplegger van ongeveer 18 meter en indien deze niet bij het afleveradres kan komen wordt het materiaal zo dichtbij mogelijk neergezet.
5. Afnemer is gehouden bij aflevering de zaken in ontvangst te nemen.  Afnemer is verplicht de geleverde bestelling te controleren op eventuele schade en na te tellen. Bij schade of een niet juist geleverde bestelling dient de Afnemer hier direct bij de chauffeur melding van te maken.

Artikel 8. Retourgarantie:

Afnemer - uitsluitend in de hoedanigheid van consument - heeft het recht de afgeleverde Producten zonder opgave van reden binnen 14 dagen na ontvangst aan Onlinenatuursteenshop.nl te retourneren. Onlinenatuursteenshop.nl zal als dan aan Afnemer de ontvangen (koop)som terug betalen minus de na te melden en aldus vastgestelde kosten van de retourvergoeding, onder de navolgende voorwaarden:
1. Producten zijn niet aangeschaft voor professioneel/zakelijk gebruik;
2. Afnemer dient zelf zorg te dragen voor retourzending.
3. Op of aan het afgeleverde mag geen enkele wijziging zijn aangebracht en het afgeleverde dient in ongeschonden staat te zijn; alle meegezonden Documentatie en verpakkingsmaterialen dienen te worden gevoegd bij de retourzending, dit is alles naar inzicht van de fabrikant.
4. De retourzending moet uiterlijk op de 18e dag na ontvangst van het geleverde door Afnemer weer in het bezit van Onlinenatuursteenshop.nl zijn;
5. De kosten van de retourzending zijn voor Afnemer;

Artikel 9. Verzuim/ontbinding:

1. Indien Afnemer niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit enige Overeenkomst mocht voortvloeien, is Afnemer zonder ingebrekestelling in verzuim en is Onlinenatuursteenshop.nl gerechtigd: de uitvoering van die Overeenkomst en direct daarmee samenhangende Overeenkomsten op te schorten totdat betaling voldoende zeker is gesteld; en/of die Overeenkomst en direct daarmee samenhangende Overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
2. Ingeval van (aanvraag van) (voorlopige) surseance van betaling, (aanvraag van) faillissement, stillegging of ontbinding van het bedrijf van Afnemer, zullen alle Overeenkomsten met Afnemer van rechtswege zijn ontbonden, tenzij Onlinenatuursteenshop.nl Afnemer binnen redelijke tijd mededeelt nakoming van (een deel van) de betreffende Overeenkomst(en) te verlangen. In dat laatste geval is Onlinenatuursteenshop.nl gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten tot dat nakoming door Afnemer voldoende zeker is gesteld.
3. Het bepaalde in de artikelen 9.1 en 9.2 doet niet af aan de overige rechten van Onlinenatuursteenshop.nl op grond van de wet en de Overeenkomst.
4. Ingeval zich een gebeurtenis voordoet als bedoeld in (I) 9.1 of (II) 9.2 zijn respectievelijk (I) alle vorderingen van Onlinenatuursteenshop.nl op Afnemer uit hoofde van de betreffende Overeenkomst(en) en (II) alle vorderingen van Onlinenatuursteenshop.nl op Afnemer onmiddellijk en in het geheel opeisbaar en is Onlinenatuursteenshop.nl gerechtigd de afgeleverde Producten terug te nemen. In verband daarmee zullen Onlinenatuursteenshop.nl en haar gemachtigde(n) gerechtigd zijn om de terreinen en gebouwen van Afnemer te betreden teneinde de Producten in bezit te nemen. Afnemer is verplicht de nodige maatregelen te nemen teneinde Onlinenatuursteenshop.nl in staat te stellen haar rechten te effectueren. Alle kosten van terughalen zijn voor Afnemer.

Artikel 10. Garanties:
1. Indien Onlinenatuursteenshop.nl Producten aan Afnemer aflevert, die Onlinenatuursteenshop.nl van haar toeleveranciers heeft verkregen, of voor de Dienstverlening gebruik maakt van derden, is Onlinenatuursteenshop.nl nimmer tot een verdergaande garantie ten opzichte van Afnemer gehouden dan waarop Onlinenatuursteenshop.nl ten opzichte van haar toeleverancier aanspraak kan maken.
2. Reclamaties wegens uiterlijk waarneembare gebreken moeten conform de contractvoorwaarden, direct bij levering aan de bezorger worden gemeld, tevens dient de afnemer Onlinenatuursteenshop.nl binnen 3 dagen in te lichten over het gebrek. Reclamaties welke door Onlinenatuursteenshop.nl na het verstrijken van deze termijn worden ontvangen, behoeven niet door Onlinenatuursteenshop.nl in behandeling te worden genomen.

Artikel 11. Prijzen:
1. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn alle prijzen vermeld in Berichten, zoals catalogi, prijslijsten en/of offertes van Onlinenatuursteenshop.nl, uitgedrukt in Euroís, en inclusief omzetbelasting. Tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld, komen ten laste van Afnemer de kosten van verpakking en verzending, zoals vermeld in het desbetreffende Bericht, alsmede alle overige heffingen of belastingen opgelegd of geheven ter zake van de Producten en het vervoer daarvan.
2. Prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst voor Onlinenatuursteenshop.nl geldende omstandigheden, zoals onder meer valutakoersen, vrachttarieven en dealerprijzen. Indien deze omstandigheden na het sluiten van de Overeenkomst doch voor de aflevering wijzigen, heeft Onlinenatuursteenshop.nl het recht de daaruit voortvloeiende kosten aan Afnemer door te berekenen.
3. Kortingen worden geacht telkens eenmalig te zijn verleend. Eerder verleende kortingen binden Onlinenatuursteenshop.nl op geen enkele wijze voor een latere overeenkomst.

Artikel 12. Betaling:
1. Afnemer zal de hem in rekening gebrachte bedragen, effectief in de valuta vermeldt op de factuur, voorafgaand aan de levering aan Onlinenatuursteenshop.nl betalen. Alle betalingen zullen op de bankrekening van Onlinenatuursteenshop.nl, 1206.47.672 worden gedaan.
2. Alle door Onlinenatuursteenshop.nl in rekening gebrachte bedragen moeten zonder korting of inhouding worden voldaan. Afnemer is niet bevoegd tot verrekening. Afnemer heeft verder niet het recht om enige betalingsverplichting jegens Onlinenatuursteenshop.nl op te schorten.
3. Indien Afnemer jegens Onlinenatuursteenshop.nl in verzuim is, is hij verplicht Onlinenatuursteenshop.nl de buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten volledig te vergoeden. De door Afnemer te vergoeden buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% van het onbetaald gebleven bedrag, met een minimum van Ä 100, te vermeerderen met de daarover verschuldigde omzetbelasting.
5. Indien Onlinenatuursteenshop.nl, nadat Afnemer in verzuim is, betalingsherinneringen of andere verzoeken tot betaling aan Afnemer richt, doet dit niet af aan eerdere bepalingen in dit artikel.

Artikel 13. Aansprakelijkheid en Vrijwaring:
1. Onlinenatuursteenshop.nl is niet aansprakelijk voor schade aan de Producten anders dan met inachtneming van de gegeven garanties ter zake.
2. Onlinenatuursteenshop.nl is niet aansprakelijk voor mogelijke kleurafwijkingen van geleverd materiaal ten opzichte van de afgebeelde foto's op de website van Onlinenatuursteenshop.nl.
3. Onlinenatuursteenshop.nl is niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit Overeenkomst, voor zgn. gevolgschade die Afnemer of een derde ter zake van (in het gebruik van) de Producten mocht lijden. Hieronder is mede begrepen winstverlies, bedrijfsschade, verlies van gegevens en immateriŽle schade.
4. Onverminderd het bepaalde in lid 1 en lid 2 van dit artikel, is de contractuele en wettelijke aansprakelijkheid van Onlinenatuursteenshop.nl te allen tijde beperkt tot 50% (vijftig) van de op grond van een Overeenkomst door Onlinenatuursteenshop.nl aan Afnemer gefactureerde en factureerbare bedragen (inclusief omzetbelasting), per Product of Dienstverlening ten aanzien waarvan de aansprakelijkheid is ontstaan
5. Tenzij de schade is veroorzaakt door grove schuld of opzet van Onlinenatuursteenshop.nl, zal Afnemer Onlinenatuursteenshop.nl vrijwaren tegen alle aanspraken van derden, direct of indirect verband houdende met (het gebruik van) de Producten of Dienstverlening en zal hij Onlinenatuursteenshop.nl alle schade vergoeden die Onlinenatuursteenshop.nl lijdt als gevolg van dergelijke aanspraken.

Artikel 14. Overmacht:

1. Indien Onlinenatuursteenshop.nl door Overmacht niet aan haar verplichtingen jegens Afnemer kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachttoestand.
2. Indien de Overmacht 1 maand duurt, hebben beide partijen het recht de Overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, voor zover de overmachtsituatie dit rechtvaardigt.
3. Ingeval van Overmacht heeft Afnemer geen recht op enige (schade-)vergoeding, ook niet als Onlinenatuursteenshop.nl als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben.
4. Onlinenatuursteenshop.nl zal Afnemer zo spoedig mogelijk van een (dreigende) Overmacht op de hoogte stellen.

Artikel 15. Verplichtingen van Afnemer:
1. Afnemer zal aan Onlinenatuursteenshop.nl alle voor de uitvoering van de werkzaamheden van Onlinenatuursteenshop.nl benodigde gegevens steeds tijdig ter beschikking stellen en staat in voor de juistheid en de volledigheid daarvan.
2. Indien voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van Onlinenatuursteenshop.nl staan of indien Afnemer op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft Onlinenatuursteenshop.nl het recht om extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven van Onlinenatuursteenshop.nl in rekening te brengen.

Artikel 16. Overdracht van rechten en verplichtingen:

1. Afnemer is niet gerechtigd zijn rechten en/of verplichtingen uit een Overeenkomst aan enige derde over te dragen, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Onlinenatuursteenshop.nl.

Artikel 17. Toepasselijk recht, bevoegde rechter:

1. Op alle geschillen met betrekking tot deze Voorwaarden, alsmede iedere Overeenkomst, is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen zullen, voor zover niet anders door de wet dwingend voorgeschreven, bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank.

Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend.
Fouten en misstelingen voorbehouden.
Winkelwagen more
Uw winkelwagen
is leeg
Bestsellers
01.President gevlamd geborsteld Dark Grey 50x50x3cm
02.Spotted Bluestone getrommeld CN 60x60x2,5cm
03.President gevlamd geborsteld Dark Grey 60x60x3cm
04.President gevlamd geborsteld Dark Grey 80x80x3cm
05.Spotted Bluestone gevlamd geborsteld CN 60x60x2,5cm
06.President gevlamd geborsteld Grey 50x50x3cm
07.Spotted Bluestone getrommeld CN 50x50x2,5cm
08.Spotted Bluestone gevlamd geborsteld CN 80x80x3cm
09.Vijverrand Siam Bluestone 100x20x3cm gezoet mf
Aanbiedingen more
Ophoogzand Bigbag
Ophoogzand Bigbag
75.00EUR
59.95EUR
Snel zoeken
 
Gebruik trefwoorden om het artikel te vinden.
Uitgebreid zoeken

Toon alle produkten
Tegels
Natuursteen tuin
Granieten tegel
Natuursteen buiten
Hardstenen tegels
Natuursteen terras
Marmeren tegels
Michel Oprey & Beisterveld natuursteen
Leistenen tegels
Chinees hardsteen buiten
Natuurstenen bestrating
Flagstones
Hardsteen tegels
Natuursteen terrastegels
Sierkeien en sierstenen
Natuursteen tuintegels
Natuursteen bestrating
Natuursteen tegels
Leisteen tegels
Graniet tegels
Basalt tegels


Zoekmachine Optimalisatie door 24orange.nl internet marketing
2007-2012 Copyright Onlinenatuursteenshop.nl